Планы тренировок

План тренировок на 10.04.2017 — 14.04.2017 (Ленинский)

План тренировки на 10.04.2017:

План тренировки на 12.04.2017:

План тренировки на 14.04.2017:


 • Hiriki No Yosei (1)
 • Hiriki No Yosei (2)


 • Tai No Henko (1)
 • Tai No Henko (2)


 • Shumatsu Dosa (1)
 • Shumatsu Dosa (2)


 • Suwari Waza Ryote Mochi Kokyu Ho (2)
 • Suwari Waza Ryote Mochi Kokyu Ho (3)


 • Suwari Waza Ryote Mochi Kokyu Ho (4)
 • Shomen/Yokomen Uchi Jiyu Waza

План тренировок на 03.04.2017 — 07.04.2017 (Ленинский)

План тренировки на 03.04.2017:

План тренировки на 05.04.2017:

План тренировки на 07.04.2017:


 • Hiriki No Yosei (1)
 • Hiriki No Yosei (2)


 • Tai No Henko (1)
 • Tai No Henko (2)


 • Shumatsu Dosa (1)
 • Shumatsu Dosa (2)


 • Shomen Uchi Yonkajo Osae (1)
 • Suwari Waza Ryote Mochi Kokyu Ho (1)


 • Mune Mochi Hijishime (2)
 • Ryote Mochi Tenchi Nage (1)


 • Shomen Uchi Kote Gaeshi (2)

План тренировок на 27.03.2017 — 31.03.2017 (Ленинский)

План тренировки на 27.03.2017:

План тренировки на 29.03.2017:

План тренировки на 31.03.2017:


 • Hiriki No Yosei (1)
 • Hiriki No Yosei (2)


 • Tai No Henko (1)
 • Tai No Henko (2)


 • Shumatsu Dosa (1)
 • Shumatsu Dosa (2)


 • Shomen Uchi Yonkajo Osae (1)
 • Suwari Waza Ryote Mochi Kokyu Ho (1)


 • Mune Mochi Hijishime (2)
 • Ryote Mochi Tenchi Nage (1)


 • Shomen Uchi Kote Gaeshi (2)

План тренировок на 22.03.2017 — 24.03.2017 (Ленинский)

План тренировки на 22.03.2017:

План тренировки на 24.03.2017:


 • Tai No Henko (2)
 • Shumatsu Dosa (1)


 • Shomen Tsuki Kotegaeshi (2)
 • Suwari Waza Shomen Tsuki Kotegaeshi (2)


 • Mune Mochi Hijishime (1)
 • Suwari Waza Mune Mochi Hijishime (1)

План тренировок на 13.03.2017 — 17.03.2017 (Ленинский)

План тренировки на 13.03.2017:

План тренировки на 15.03.2017:

План тренировки на 17.03.2017:


 • Hiriki No Yosei (1)
 • Hiriki No Yosei (2)


 • Tai No Henko (1)
 • Shumatsu Dosa (2)


 • Kata Mochi Ikkajo Osae (1)
 • Suwari Waza Kata Mochi Ikkajo Osae (1)


 • Shomen Uchi Sokumen Irminage (1)
 • Suwari Waza Shomen Uchi Sokumen Irminage (1)


 • Ryote Mochi Tenchi Nage (2)
 • Suwari Waza Ryote Mochi Tenchi Nage (2)