Планы тренировок

План тренировки на 03.07.2015 (Ленинский)

Связка: Hiji Ate Kokyu Nage — Kote Gaeshi — Kokyu Nage — Udegarami Nage — Irimi Tsuki


  • Shomen Tsuki Jiyu Waza