Планы тренировок

План тренировки на 14.03.2015 (Тульская)

До 5 кю:

5 кю и выше:


  • Hiriki No Yosei (1)
  • Hiriki No Yosei (2)


  • Katate Mochi Hijiate Kokyu Nage (1)
  • Katate Mochi Kote Gaeshi (2)


  • Ushiro Ryote Mochi Hiji Ate Kokyu Nage (1)
  • Ushiro Ryote Mochi Kote Gaeshi (2)


  • Ushiro Ryote Mochi Jiyu Waza