Планы тренировок

План тренировки на 16.11.2015 (Ленинский)

До 6 КЮ:

От 5 КЮ:


 • Tai No Henko (1)
 • Tai No Henko (2)


 • Hiriki No Yosei (1)
 • Hiriki No Yosei (2)


 • Shumatsu Dosa (1)
 • Shumatsu Dosa (2)


 • Shomen Uchi Ikkajo Osae (1)
 • Shomen Uchi Ikkajo Osae (2)


 • Katate Mochi Shiho Nage (1)
 • Katate Mochi Shiho Nage (2)


 • Tanto Dori Jiyu Waza