Планы тренировок

План тренировки на 24.11.2014 (20.45, м.Ленинский пр-т)

  • Tai No Henko (1), (2)
  • Hiriki No Yosei (1), (2)
  • Shumatsu Dosa (1), (2)
  • Katate Mochi Shihonage (1), (2) — для белых поясов
  • Shomen Uchi Ikkajo Osae (1), (2) — для белых поясов
  • Shomen Uchi Jiyu Waza — для цветных поясов