Планы тренировок

План тренировки на 24.12.2014

Для 7 КЮ:

Для 5 КЮ:

Для 3 КЮ и выше:


 • Tai No Henko (1)
 • Tai No Henko (2)


 • Hiriki No Yosei (1)
 • Hiriki No Yosei (2)


 • Shumatsu Dosa (1)
 • Shumatsu Dosa (2)


 • Katate Mochi Shihonage (1)
 • Katate Mochi Shihonage (2)


 • Shomen Uchi Ikkajo Osae (1)
 • Shomen Uchi Ikkajo Osae (2)


 • Shomen Uchi Sankajo Osae (2)
 • Suwari Waza Ryote Mochi Kokyu Ho (1)


 • Suwari Waza Ryote Mochi Tenchinage (1)


 • Suwari Waza Kata Mochi Sokumen Irimi Nage (1)
 • Suwari Waza Kata Mochi Sokumen Irimi Nage (2)