Планы тренировок

План тренировок на 03.10.2016 — 07.10.2016 (Ленинский)

План тренировки на 03.10.2016:

План тренировки на 05.10.2016:

План тренировки на 07.10.2016:


  • Shumatsu Dosa (1)
  • Shumatsu Dosa (2)


  • Ryote Mochi Shihonage (1)
  • Ryote Mochi Shihonage (2)


  • Shomen Uchi Shihonage


  • Ryote Mochi Tenchi Nage (1)
  • Ryote Mochi Tenchi Nage (2)