Планы тренировок

План тренировок на 06.02.2017 — 10.02.2017 (Ленинский)

План тренировки на 06.02.2017:

План тренировки на 08.02.2017:

План тренировки на 10.02.2017:

  • Ryote Mochi Oyo Waza


  • Hiriki No Yosei (1)
  • Hiriki No Yosei (2)


  • Ryote Mochi Nikajo Osae (1)
  • Suwari Waza Ryote Mochi Nikajo Osae (1)


  • Ryote Mochi Nikajo Osae (2)
  • Suwari Waza Ryote Mochi Nikajo Osae (2)