Планы тренировок

План тренировок на 06.03.2017 — 10.03.2017 (Ленинский)

План тренировки на 06.03.2017:

План тренировки на 10.03.2017:


  • Hiriki No Yosei (1)
  • Hiriki No Yosei (2)


  • Katate Mochi Yonkajo Osae (2)
  • Suwari Waza Katate Mochi Yonkajo Osae (2)


  • Yokomen Uchi Hiji Ate Kokyu Nage (1)
  • Suwari Waza Yokomen Uchi Hiji Ate Kokyu Nage (1)