Планы тренировок

План тренировок на 07.11.2016 — 11.11.2016 (Ленинский)

План тренировки на 07.11.2016:

План тренировки на 09.11.2016:

План тренировки на 11.11.2016:


  • Hiriki No Yosei (1)
  • Hiriki No Yosei (2)


  • Hiji Mochi Ikkajo Osae (1)
  • Hiji Mochi Ikkajo Osae (2)


  • Hiji Mochi Nikajo Osae (1)
  • Hiji Mochi Nikajo Osae (2)


  • Kata Mochi Jiyu Waza