Планы тренировок

План тренировок на 10.10.2016 — 14.10.2016 (Ленинский)

План тренировки на 10.10.2016:

План тренировки на 12.10.2016:

План тренировки на 10.10.2016:


  • Tai No Henko (1)
  • Tai No Henko (2)


  • Ryote Mochi Sokumen Irimi Nage (1)
  • Ryote Mochi Sokumen Irimi Nage (2)


  • Ryote Mochi Shomen Irimi Nage (1)
  • Ryote Mochi Shomen Irimi Nage (2)


  • Ryote Mochi Jiyu Waza