Планы тренировок

План тренировок на 12.09.2016 — 16.09.2016 (Ленинский)

План тренировки на 12.09.2016:

План тренировки на 14.09.2016:

План тренировки на 16.09.2016:


  • Shumatsu Dosa (1)
  • Shumatsu Dosa (2)


  • Ryote Mochi Hiji Ate Kokyu Nage (1)
  • Ryote Mochi Hiji Ate Kokyu Nage (2)


  • Ushiro Ryote Mochi Hiji Ate Kokyu Nage (1)
  • Ushiro Ryote Mochi Hiji Ate Kokyu Nage (2)


  • Ushiro Ryote Mochi Jiyu Waza