Планы тренировок

План тренировок на 12.12.2016 — 16.12.2016 (Ленинский)

План тренировки на 19.12.2016:

План тренировки на 21.12.2016:

План тренировки на 23.12.2016:

  • Shomen Irimi Nage Oyo Waza
  • Kote Gaeshi Oyo Waza


  • Hiriki No Yosei (1), (2) в парах


  • Shomen Tsuki Shomen Irimi Nage (2)
  • Katate Mochi Kote Gaeshi (2)