Планы тренировок

План тренировок на 13.03.2017 — 17.03.2017 (Ленинский)

План тренировки на 13.03.2017:

План тренировки на 15.03.2017:

План тренировки на 17.03.2017:


  • Hiriki No Yosei (1)
  • Hiriki No Yosei (2)


  • Tai No Henko (1)
  • Shumatsu Dosa (2)


  • Kata Mochi Ikkajo Osae (1)
  • Suwari Waza Kata Mochi Ikkajo Osae (1)


  • Shomen Uchi Sokumen Irminage (1)
  • Suwari Waza Shomen Uchi Sokumen Irminage (1)


  • Ryote Mochi Tenchi Nage (2)
  • Suwari Waza Ryote Mochi Tenchi Nage (2)