Планы тренировок

План тренировок на 13.06.2016 — 17.06.2016 (Ленинский)

План тренировки на 13.06.2016:

План тренировки на 15.06.2016:

План тренировки на 17.06.2016:


  • Shumatsu Dosa (1)


  • Yokomen Uchi Shihonage (1)


  • Shumatsu Dosa (2)


  • Ryote Mochi Tenchi Nage (2)


  • Shumatsu Dosa (1), (2) в парах