Планы тренировок

План тренировок на 14.11.2016 — 18.11.2016 (Ленинский)

План тренировки на 14.11.2016:

План тренировки на 16.11.2016:

План тренировки на 18.11.2016:


  • Tai No Henko (1) в парах
  • Tai No Henko (2) в парах


  • Yokomen Uchi Irimi Nage (2)
  • Shomen Uchi Yonkajo Osae (1)


  • Mune Mochi Hiji Shime (2)
  • Shomen Uchi Kote Gashi (2)


  • Yokomen Uchi Jiyu Waza