Планы тренировок

План тренировок на 16.01.2017 — 20.01.2017 (Ленинский)

План тренировки на 16.01.2017:

План тренировки на 18.01.2017:

План тренировки на 20.01.2017:

  • Kote Gaeshi Oyo Waza


  • Tai No Henko (1) в парах
  • Tai No Henko (2) в парах


  • Ryote Mochi Tenchi Nage (1)
  • Suwari Waza Ryote Mochi Tenchi Nage (1)


  • Shomen Uchi Kote Gaeshi (2)
  • Suwari Waza Shomen Uchi Kote Gaeshi (2)