Планы тренировок

План тренировок на 17.10.2016 — 21.10.2016 (Ленинский)

План тренировки на 17.10.2016:

План тренировки на 19.10.2016:

План тренировки на 21.10.2016:


  • Hiriki No Yosei (1)
  • Hiriki No Yosei (2)


  • Kata Mochi Ikkajo Osae (1)
  • Kata Mochi Ikkajo Osae (2)


  • Ryote Mochi Yonkajo Osae (1)
  • Ryote Mochi Yonkajo Osae (2)


  • Kata Mochi Jiyu Waza