Планы тренировок

План тренировок на 19.09.2016 — 23.09.2016 (Ленинский)

План тренировки на 19.09.2016:

План тренировки на 21.09.2016:

План тренировки на 16.09.2016:


  • Hiriki No Yosei (1)
  • Hiriki No Yosei (2)


  • Yokomen Uchi Sankajo Osae (1)
  • Yokomen Uchi Sankajo Osae (2)


  • Ushiro Ryote Mochi Sankajo Osae (1)
  • Ushiro Ryote Mochi Sankajo Osae (2)


  • Ushiro Ryote Mochi Jiyu Waza