Планы тренировок

План тренировок на 23.01.2017 — 27.01.2017 (Ленинский)

План тренировки на 23.01.2017:

План тренировки на 25.01.2017:

План тренировки на 27.01.2017:

  • Kote Gaeshi Oyo Waza


  • Shumatsu Dosa (1) в парах
  • Shumatsu Dosa (2) в парах


  • Shomen Uchi Yonkajo Osae (1)
  • Suwari Waza Shomen Uchi Yonkajo Osae (1)


  • Ryote Mochi Tenchinage (2)
  • Suwari Waza Ryote Mochi Tenchinage (2)