Планы тренировок

План тренировок на 24.10.2016 — 28.10.2016 (Ленинский)

План тренировки на 24.10.2016:

План тренировки на 26.10.2016:

План тренировки на 28.10.2016:


  • Shumatsu Dosa (1)
  • Shumatsu Dosa (2)


  • Yokomen Uchi Shihonage (1)
  • Yokomen Uchi Shihonage (2)


  • Yokomen Uchi Hiji Shime (1)
  • Yokomen Uchi Hiji Shime (2)


  • Yokomen Uchi Jiyu Waza