Планы тренировок

План тренировок на 26.09.2016 — 30.09.2016 (Ленинский)

План тренировки на 26.09.2016:

План тренировки на 28.09.2016:

План тренировки на 30.09.2016:


  • Hiriki No Yosei (1)
  • Hiriki No Yosei (2)


  • Yokomen Uchi Sankajo Osae (1)
  • Yokomen Uchi Sankajo Osae (2)


  • Ushiro Ryote Mochi Sankajo Osae (1)
  • Ushiro Ryote Mochi Sankajo Osae (2)


  • Ushiro Ryote Mochi Jiyu Waza