Планы тренировок

План тренировок на 27.02.2017 — 03.03.2017 (Ленинский)

План тренировки на 27.02.2017:

План тренировки на 01.03.2017:

План тренировки на 03.03.2017:


  • Hiriki No Yosei (1)
  • Hiriki No Yosei (2)


  • Ryote Mochi Nikajo Osae (1)
  • Suwari Waza Ryote Mochi Nikajo Osae (1)


  • Yokomen Uchi Sankajo Osae (2)
  • Suwari Waza Yokomen Uchi Sankajo Osae (2)


  • Katate Mochi Yonkajo Osae (1)
  • Suwari Waza Katate Mochi Yonkajo Osae (1)