Планы тренировок

План тренировок на 28.11.2016 — 02.12.2016 (Ленинский)

План тренировки на 28.11.2016:

План тренировки на 30.11.2016:

План тренировки на 02.12.2016:


 • Tai No Henko (1) в парах
 • Tai No Henko (2) в парах


 • Hiriki No Yosei (1) в парах
 • Hiriki No Yosei (2) в парах


 • Shumatsu Dosa (1) в парах
 • Shumatsu Dosa (2) в парах


 • Shomen Uchi Sokumen Irimi Nage (1)
 • Yokomen Uchi Hiji Ate Kokyu Nage (2)


 • Mune Mochi Nikajo Osae (1)
 • Ryote Mochi Shihonage (2)


 • Shomen Tsuki Jiyu Waza