Планы тренировок

План тренировок на 30.01.2017 — 03.02.2017 (Ленинский)

План тренировки на 30.01.2017:

План тренировки на 01.02.2017:

План тренировки на 03.02.2017:

  • Sokumen Irimi Nage Oyo Waza


  • Tai No Henko (1)
  • Tai No Henko (2)


  • Katate Mochi Sokumen Irimi Nage (1)
  • Suwari Waza Katate Mochi Sokumen Irimi Nage (1)


  • Katate Mochi Sokumen Irimi Nage (2)
  • Suwari Waza Katate Mochi Sokumen Irimi Nage (2)